Sobne antene

Sobne antene. Od­kar smo pre­šli na di­gi­tal­no obli­ko pre­no­sa sig­na­la TV pro­gra­mov, po­sta­ja­jo spet za­ni­mi­ve so­bne TV an­te­ne. V ana­log­ni do­bi smo se lah­ko pre­pri­ča­li, da tak­šna an­te­na tež­ko za­go­to­vi ka­ko­vo­sten spre­jem TV sig­na­la. Če pa smo bi­li v tak­šno re­ši­tev pri­si­lje­ni, so bi­li »du­ho­vi« in dru­ga po­pa­če­nja sli­ke re­den gost na na­ših ekra­nih. Ker pa je di­gi­tal­ni spre­jem do­kaj imun na re­flek­si­je, po­sta­jajo so­bne an­te­ne na ob­mo­čjih z moč­nej­šim in sta­bil­nim sig­na­lom spet za­ni­mi­va al­ter­na­ti­va. In res, po­nud­ba tak­šnih an­ten je na tr­ži­šču ve­li­ka, Pri nas ponujamo več vrst sobnih anten. Poleg kvalitete nam je pomemben tudi dizajn, zato vedno sledimo zadnjim trendom. Sobne antene na enem mestu.

Showing the single result

Showing the single result